Løsninger

Vasker og tromle

Enhver mælkeproducent, som bruger sand i sengebåse, møder store udfordringer når sandholdig gylle skal håndteres.

Opicons kundetilpassede løsninger til landbruget hjælper mælkeproducenter med at minimere disse udfordringer ved at tilbyde driftssikre, enkle og smarte systemer til behandling af sandholdig gylle.

Opicons løsning til behandling af sandholdig gylle er unik og tager udgangspunkt i mange års udviklingsarbejde, erfaring og anvendelse af udstyr til behandling af sandholdigt spildevand. I dag er processen fuldt tilpasset og afprøvet til anvendelse i landbruget. Processen består i tre trin:​

Separering af sand fra gylle
Rensning af frasepareret sand til genanvendelse
Efterbehandling af sandfri gylle med mulighed for at styre tørsfofprocenten, til oplagring, udbringning eller anvendelse på biogasanlæg.

Opicon sand/gylle separations processen reducerer omkostningerne til indkøb af nyt sand. Den sandfri gylle kan oplagres, pumpes og udbringes eller anvendes på biogasanlæg uden de problemer sandholdig gylle normalt vil medføre ved disse aktiviteter.

Fra rågylle med sand til rent sand og afsandet gylle 

I: Rågylletank
Gyllen kommer fra stalden via skrabeanlæg i rågylletanken (I). En kraftig omrører (2) sørger for grundig opblanding af gylle og sand inden den pumpes til sandvaskeren(6) med rågyllepumpen (1).

I rørledningen til sandvaskeren sidder en macerator (5) som sikrer findeling af grove tørstofdele og fraseparerer fremmedlegemer som sten, kotænder eller større træstykker. Derved undgås tilstopning af rør og cyklon på sandvaskeren.

II: Spulevandstank
Spulevandstanken indeholder tynd væske, som dels kommer fra overløb cyklon, dels fra tromlesi (7). Der kan også benyttes overfladevand eller opsamlingsvand fra ensilageplads, m.m.

En omrører (4) sørger for opblanding af væsken inden den pumpes ind i rågylleledningen med spulevandspumpen (3).

III: Tank til afsandet gylle
Den tykke del fra tromlesi (7) består af afsandet gylle, som stadig indeholder fiberdelen og andet organisk materiale. Gyllen kan derefter pumpes videre til lagertank eller biogasanlæg.

1. Rågyllepumpe
2. Omrører
3. Spulevandspumpe
4. Omrører
5. Macerator
6. Sandvasker
7. Tromlesi

A: Flowmåler
B: Tørstofmåler
C: Rent vand

Procesforløb:

Omrører (2) i rågylletanken sættes i gang nogle minutter før rågyllepumpe (1), spulevandspumpe (3) samt macerator  (5) starter.

Rågyllen pumpes gennem macerator (5) og tørstofmåler (B) og blandes med spulevand, som pumpes ind rørledningen fra spulevandspumpe (3).

Blandingen pumpes gennem tørstofmåler (B) og tilbage til rågylletank (I). Tørstofmåleren justerer pumpernes ydelse indtil den ønskede tørstofprocent er nået. Derefter lukkes for tilbageløb til rågylletank (I) og åbnes for viderepumpning af blandingen til sandvasker (6). Pumpernes flow til sandvaskeren (6) styres ved flowmåler A. Gennem styring af tørstof- og flowmåler får sandvaskeren konstant tilført den optimale blanding og det ønskede flow. Dette sikrer den højest mulige tilbageholdelse af sand.

Gylle og sand bliver nu separeret i sandvaskerens cyklon. Sandet bundfælder i sandvaskeren, hvor det bliver spulet med rent vand (C) og tømt ud gennem tømmesneglen, hvorefter det kan genanvendes. Se også separat funktionsbeskrivelse for sandvasker .

Den afsandede gylle løber fra sandvaskeren (6) til tromlesi (7) hvor gyllen skilles i en tynd del og en tyk del, som indeholder gyllens fibre og andet organisk materiale. Den tynde del løber tilbage til spulevandstanken (II), mens den tykke del løber i tanken (III) for afsandet gylle.

Når rågylletanken (I) er tømt, slutter processen.